புதியன

முரளிதரன், சுப்பிரமணியம், பரணீதரன், கலாமணி

அற்புதராணி, காசிலிங்கம், பரணீதரன், கலாமணி

அருள் எழிலன், டி.

அருள் எழிலன், டி.

அருள் எழிலன், டி.

சாக்கீர், மு. இ. மு.

சாக்கீர், மு. இ. மு.

சாக்கீர், மு. இ. மு.

சாக்கீர், மு. இ. மு.

மனோகரன், கனகராஜா, பரணீதரன், கலாமணி

சபேசன், நா., பரணீதரன், கலாமணி, பாலசூரியன், பா.

திருத்தவராஜா, இராயப்பு, பரணீதரன், கலாமணி

சடாட்சரதேவி, இராசரத்தினம், பரணீதரன், கலாமணி

பரணீதரன், கலாமணி

பரணீதரன், கலாமணி

குகபரன், நவரத்தினம், பரணீதரன், கலாமணி

சிவச்சந்திரன், இ., பரணீதரன், கலாமணி

பத்மா, இளங்கோவன், பரணீதரன், கலாமணி

இராஜராஜன், தியாகராஜா, பரணீதரன், கலாமணி