புதியன

இராமைய்யா, பெரியசாமி, லுணுகலை ஶ்ரீ, கார்த்திகேசு

தணிகாசலம், முத்துகுமார், பரணீதரன், கலாமணி

ஜேசுராசா, சூசைப்பிள்ளை, பரணீதரன், கலாமணி

திருநாவுக்கரசு, செல்லையா, கனோல்ட் டெல்சன், பத்திநாதர்

பீதாம்பரம், இராசையா, கனோல்ட் டெல்சன், பத்திநாதர்

காளியப்பன், வீரன், லுணுகலை ஶ்ரீ, அருள்கார்க்கி

இராஜசேகரம், சன்னாசி, லுணுகலை ஶ்ரீ

சாமினி, இராமநாதன், லுணுகலை ஶ்ரீ

நித்தியானந்தன், இராமசாமி, லுணுகலை ஶ்ரீ

சுப்பிரமணியம், பெரியசாமி, லுணுகலை ஶ்ரீ, தினகரன், வே

சண்முகம், பெரியகந்தையா, லுணுகலை ஶ்ரீ, அருள்கார்க்கி

மனோகரன், பழனி, லுணுகலை ஶ்ரீ, அருள்கார்க்கி

பாலசந்திரன், சின்னையா, லுணுகலை ஶ்ரீ

Pages