புதியன

பால. சிவகடாட்சம், சுகந்தன் வல்லிபுரம், தமிழினி யோதிலிங்கம்

பால. சிவகடாட்சம், சுகந்தன் வல்லிபுரம், தமிழினி யோதிலிங்கம்

முத்து பெருமாள், வேலு இந்திரசெல்வன்

முனியாண்டி கந்தையா (பாலசிங்கம்), கந்தையா தனபாலசிங்கம்

பால. சிவகடாட்சம், சுகந்தன் வல்லிபுரம், சுபகரன் பாலசுப்பிரமணியம், தமிழினி யோதிலிங்கம், நற்கீரன் லெட்சுமிகாந்தன்

பால. சிவகடாட்சம், சுகந்தன் வல்லிபுரம், சுபகரன் பாலசுப்பிரமணியம், தமிழினி யோதிலிங்கம், நற்கீரன் லெட்சுமிகாந்தன்

விதுசன், விஜயகுமார்

பத்திநாதர், கனோல்ட் டெல்சன்

பத்திநாதர், கனோல்ட் டெல்சன்

பத்திநாதர், கனோல்ட் டெல்சன்

பத்திநாதர், கனோல்ட் டெல்சன்

ரிலக்சன், தர்மபாலன்


பிரசாத் சொக்கலிங்கம்

பால. சிவகடாட்சம், சுகந்தன் வல்லிபுரம், சுபகரன் பாலசுப்பிரமணியம், தமிழினி யோதிலிங்கம், நற்கீரன் லெட்சுமிகாந்தன்

Pages