புதியன

இராஜேஸ்வரன், ப., தனபாலன், பா.

கீத் டொப்பிங், சந்திரசேகரம், சோ., புஷ்பா, சிவகுமாரன்

சேனாநாயக்க, S. M. S. P., நடராஜா, கே., ஆஸாத், M. S., டிங்கிரி பண்டா, A. G., பூர்ணா த சில்வா, பிரேமசந்திர, P. V., அமரசிங்க, வீ.

சேனானாயக்கா, செனேஹலத்தா பீ., யாக்கூத், M. H. M., பூர்ணா த சில்வா, சந்திரா, ஹெம்மாத்தகம, பிரேமசந்திர, பீ. வீ., ஜயதிலக்க, எச். எம்., சுமனா குமாரி, அபயக்கோன்

பக்கீர் ஜஃபார், ப. கா.

கமலநாதன், திருநாவுக்கரசு

இராஜரத்தினம், கே. எஸ்., கனகரத்தினம், K. T., டேவிட், P. D., வஹாப், Y. L. A., லயனல் அமரகுணசேகர, S. D., ஜெயசேகரா, H. G. C. T., குணத்திலக்க, M. D. S., அபயசிங்க, W., பண்டார, P. M. L. R., அபயவர்த்தன, R. R.

கனகரத்தினம், T., சிவராஜா, ஏ., இராசையா, வீ., இராஜரத்தினம், கே. எஸ்., புலேந்திரன், சி., வஹாப், Y. L. A., மகிந்தரத்தினா, ஜீ. எச்., நளினசேன, K. D., ஜெயசேகரா, H. G. C. A. T.

டேவிட், V. A., கனகரத்தினம், T., புலேந்திரன், சி., இராசையா, வீ., சிவராஜா, ஏ., கிருஷ்ணபிள்ளை, எஸ்., ராஜபக்‌ஷ, P. D. M., வஹாப், Y. L. A., லயனல் அமரகுணசேகர, S. D.

கனகரத்தினம், T., இராசையா, வீ., சிவராஜா, ஏ., புலேந்திரன், சி., ஜெயசேகரா, H. G. C. A. T., நளினசேன, K. D., வஹாப், Y. L. A.

டேவிட், வி. ஏ., புலேந்திரன், சி., இராசையா, வீ., கனகரத்தினம், தி., சுவர்ணா, நவரத்தினம், கிருஷ்ணபிள்ளை, எஸ்., ஜயசேகர, H. G. C. A. D., குணசேகர, H. D. L., அமரதுங்க, கே., அபயவர்த்தன, சு. சு., பண்டார, V. M. L. R., குணத்திலக்க, M. D. J., நளினசேன, K. D., வஹாப், Y. L. A.

குலசிங்கம் வசீகரன்

புண்ணியமூர்த்தி, கிருஷ்ணபிள்ளை

சந்திரசேகரன், சோ., சின்னத்தம்பி, மா.

இராஜரட்ணம், K. S., புலேந்திரன், சி., வஹாப், Y. L. A., ஜெயசேகரா, H. G. C. A. T., கிருஷ்ணபிள்ளை, மு., கனகரத்தினம், K. T., இராசையா, வீ., சிவராஜா, A., மகிந்தரத்தினா, ஜீ. எச்.

கமலநாதன், திருநாவுக்கரசு

Pages