புதியன

சக்திவேல், வெற்றிவேல்

நவரத்தினம், மாவை செ.

குமாரசுவாமிப் புலவர், அ.

கொடித்துவக்கு, P. W., தம்பிமுத்து, ஐ.

திருஞானசம்பந்த பிள்ளை, ம. வே.

திருஞானசம்பந்த பிள்ளை, ம. வே.

பத்மசிறி த சில்வா, தம்பிமுத்து, ஐ.

பிரேமச்சந்திரா, பி. வி.

சுந்தரம்பிள்ளை, சி.

முத்துக்குமாரசுவாமிப் பிள்ளை, கு.

குமாரசுவாமிக் குருக்கள், ச.

குமாரசுவாமிக் குருக்கள், ச.

ஜமாஹிர், பி. எம்.

செந்திநாதையர் காசிவாசி

கிருஷ்ணராஜா, சோ.

ஞானப்பிரகாசர், வண. எஸ்.

குருமூர்த்தி ஐயர், க.

முத்தையன், சி. மு.

கந்தவனம், வி.

சின்னத்தம்பிப் புலவர்

தனபாலசிங்கம், வி.

தனபாலசிங்கன், செ.

செல்லையா, நெ. வை.

இராசரத்தினம், சி.

முத்துக்குமாரசுவாமிப் பிள்ளை, கு.

சுப்பிரமணிய தேசிகர், சி.

பரஞ்சோதி முனிவர், ஆறுமுகநாவலர்

சிவபாதசுந்தரம், சு.

சிவபாதசுந்தரம், சு.

நக்கீர தேவர், ஆறுமுகநாவலர்

சிவசங்கர சுப்பிரமணிய தேசிகர்

Pages