புதியன

ரஷ்மான், ஹொரகொல்ல ஏ.

லீ குவான் யூ, கிருஷ்ணானந்த சிவம், க.

ஈழவேந்தன், மா. க.

கனகரத்தினம், குரும்பசிட்டி இரா.

குணரத்தினம், வெ. செ., சம்பந்தன், ஐ. தி.

பாலசுந்தரம், கதிர்

மோகன், கே. வீ. எஸ்.

முத்துக்குமாரசுவாமி, வை.

புன்னியாமீன், பீ. எம்.

கோபாலரத்தினம், எஸ். எம்.

மகாதேவா, கே. ஜி.

ராஜென், எஸ். கே., சிறீஸ்கந்தராஜா, சுந்தரம்

Pages