புதியன

செம்பியன்

இன்குலாப்

புதுவை நாராயணசாமி

பூங்கோதை

சிவஞானம், ம. பொ.

சனார்த்தனம், இரா., எல்லாளன்

வெற்றிச் செல்வன்

விஜேந்திரன், காவலூர் இ.

சந்திரிகா, சுப்பிரமணியன்

மதுசூதனன், தெ.

சிவசாமி, வி.

சோமஸ்கநத சர்மா, அ. நா.

ஜெயராசா, சபா.

பாலசுந்தரம், இ.

யேசுராசா, அ, பத்மநாபஐயர், இ., சுகுமார், க.

சிவஞானசுந்தரம், எஸ்.

பாலச்சந்திரன், பா.

பத்மினி, சற்குணராஜா

புஷ்பாஞ்சலி, முருகேசபிள்ளை

முருகானந்தன், எம். கே.

முருகானந்தன், எம். கே.

சிவராஜா, ந.

செல்வி பேர்ட்டன் றீட்டா

சுகுமார், க.

முருகானந்தன், எம். கே.

கருணானந்தன், ஐயாத்துரை

இந்திரகுமார், க., தமிழ்வாணன், லே.

மதியழகன், வி. ரி.

Pages