புதியன

மீரா லெவ்வை ஆலிம், இ., ஷரிபுத்தீன், ஆ. மு.

வெலிப்பன்னை அத்தாஸ்

ஆனந்தராயர் வேல்மாறன், பி.

கந்தையா, ஆ.

கந்தவனம், வி.

முகம்மது சமீம், அ.

லோகேஸ்வரன், பெ.

மங்கையர்க்கரசி, மயில்வாகனம்

சிலோன் விஜயேந்திரன்

ஶ்ரீ பிரசாந்தன்

அநவரத விநாயகமூர்த்தி, வை.

தில்லைநாதன், சி.

அகளங்கன்

முருகபூபதி, லெ.

மௌனகுரு, சி., சித்திரலேகா, மௌ., நுஹ்மான், எம். ஏ.

கைலாசபதி, க.

கணபதிப்பிள்ளை, சி.

செங்கை ஆழியான்

அருள் சுப்பிரமணியம், க.

அருளானந்தம், நீ. பி.

நடேசன், என். எஸ்.

செங்கை ஆழியான்

பொன்னுத்துரை, எஸ்.

சுதந்திரராஜா, சி.

செங்கை ஆழியான்

டானியல், கே.

Pages