புதியன

துரைசிங்கம், தம்பிராசா

மறைமுதல்வன்

சத்தியசீலன், பா.

மாவை நித்தியானந்தன்

அந்தோனிப்பிள்ளை, பி. பி.

பஞ்சாட்சரம், ச. வே.

அம்பிகைபாகன், இ.

குமாரசாமி, சி.

குணநாதன், ஓ. கே.

துரைசிங்கம், த.

மண்டூர் தேசிகன்

அப்புத்துரை, இரத்தினம்

அருளானந்தம், ச.

செந்திநாதன், கனக., கந்தவனம், வி.

யோசேப், ஏ. என்., ஒஸ்வேல்ட், எம். எஸ். ஏ.

சிவகுமாரன், கே. எஸ்.

கிருபா, ரட்ணேஸ்வரன்

வீரமணி ஐயர், மா. த. ந., பாலசுந்தரம், பொன்.

தம்பித்துரை, ஆ., செந்திநாதன், கனக.

மஹ்ரூப், எஸ். எல். எம்.

அஸீஸ், எம். எஸ். ஏ.

நாவின்ன, ஜோ., விஜயக்கோன், ஜே. சி. பி., தும்முலவீர, எம். ஜி., திசாநாயக்கா, கே. பி., திரேசா, ஐ. எஸ். ஜே., இஸ்மாயில், ஏ. எல். எம்., ஹாபிஸ், ஜே. எம்.

தவமணி, பாலசுப்பிரமணியம்

ஶ்ரீபதி சர்மா, பொ.

Pages