காட்டேரி அம்மன் வழிபாடு (சென்ரெகுலர்ஸ் தோட்டம், லிந்துலை) - நல்லு பெரியசாமி | 1