புதியன

ஷாஹுல் ஹமீது, ரீ. எம்.

அலி நத்வி, செய்யித் அபுல் ஹசன், சுக்ரி, எம். ஏ. எம்.

மௌதூதி, அபுல் அஃலா, அபூ உபைதா, ஏ. எச்.

முகம்மது அக்ரம், எம். எம்.

முகம்மது அக்ரம், எம். எம்.

முஹம்மது, முக்தார் ஏ.

அஸ்ஸுஹைமீ, ஸாலிஹ் ஸயீத், இஸ்மாயில் ஸலபி, எஸ். எச். எம்.

ஜைனுல் ஆபிதீன், பீ., அகத்தி முறிப்பான்

பேகம் ஆயிஷா, பவானி வக்பு, ஸாயிக்

முபாரக் ஸலபி, எம். எல்.

ஸெய்யித் குத்ப், அஷ் ஷஹீத், சுபையிர், A. C. M.

வசீகரன், குலசிங்கம்

எஸ்ஃபரீத், செய்னுத்தீன்

இஸ்மாஈல் ஸலபி, எஸ். எச். எம்.

வசீகரன், குலசிங்கம்

விஜயசுந்தரம், நல்லையா

வசீகரன், குலசிங்கம்

வடிவேல், இ., சோமஸ்கந்தர், வை.

சண்முகதாசன், மலைக்கொழுந்து, முத்துசாமி, பொ., கணேசமூர்த்தி, க. கரு.

குகபாலன், கார்த்திகேசு, ஞானகுமாரன், நா.

வேலணையூர் பொன்னண்ணா

வீரக்கோன் முதலியார், ஐ., வடிவேல், இ.

வசீகரன், குலசிங்கம்

கதிரவேலு, ச.

சேக்கிழார் நாயனார், ஆறுமுகநாவலர், கந்தையா, மு.

கணேசலிங்கம், சு., தாக்‌ஷாயினி, க.

வசீகரன், குலசிங்கம்

சிவஞானசுந்தரம், இ. க.

அருளம்பலவனார், சு.

Pages