புதியன

ஶ்ரீ அபிராமிப் பட்டர், துரைசிங்கம், த,

கங்கொடவில சோமதேரர், அறவணடிகள், மதுரை போதிபாலர், மடுளுகிரியே விஜேரத்ன

வல்பொல ராகுல, நடராசன், நவாலியூர் சோ.

நடராஜன், நவாலியூர் சோ.

வசீகரன், குலசிங்கம்

வில்லியம், டபிள்யூ. ஓர்.

அரச ஐயாத்துரை

ஜீவரட்ணம், எம்.

ஜோன், உவெஸ்லி ஐயர்

செல்வமதீந்திரன்

பீற்றர், அம்புறோஸ்

மேரி, சூசைப்பிள்ளை

மார்ட்டின் லூதர், சவரிமுத்து, எஸ். டபிள்யு., கலியாணசுந்தரனார், வி., ஈழத்துப் பூராடனார்

வாகரை வாணன்

ராஜ்குமார், சீ. ஆர்.

கிங்ஸ்பரி, பிரான்சிஸ்

பிரேம்குமார், ஆ.

அன்ரன் மத்தாயஸ்

ஹென்றி அல்பிரட், கிருஷ்ணபிள்ளை, கந்தசாமி, இ. க.

ஹென்றி அல்பிரட், கிருஷ்ணபிள்ளை, செல்வராசகோபால், க. தா.

திஸ்ஸ, பாலசூரிய, விக்டோரியா, அ. வி.

பர்த்தாஸ் சுவாமியார், அதி. வண. சீ., ஆசிர்வாதம், வண. சூ.

சிதம்பரநாதன், எஸ். சி. எஸ்.

சிவராசா, வி. ஏ.

நயில்ஸ், டி. றி., அம்பலவாணர், டி. ஆர்.

ஸலாஹுத்தீன், எச்.

ராஜ்குமார், சி. ஆர்.

பாயிஸ் ஜிப்ரி, எம். யூ. எம்.

விஷ்ணு சர்மா, நடராசன், நவாலியூர் சோ.

இராசையா, இ. பொ.

கணேசலிங்கன், செ.

சிவவதனி, பிரபாகரன்

சோம, எம். பீ., கமணரத்தின, டபிள்யூ.

Pages