புதியன


ஞானசேகரன், தி., கானா பிரபா

ஞானகுமாரன், நா.

அமிர்தலிங்கம், கோ.

சந்திரசேகரம், செல்வரத்தினம்

சந்திரசேகரம், சோ.

சந்திரசேகரம், சோ.

குணராசா, கந்தையா, கானா பிரபா

மகாலிங்கம், சிவ.

மதிவானம், லெனின்

வரதராசன், தி.ச. ( வரதர் )

புண்ணியமூர்த்தி, கிருஸ்ணபிள்ளை

புண்ணியமூர்த்தி, கிருஸ்ணபிள்ளை

புண்ணியமூர்த்தி, கிருஸ்ணபிள்ளை

கிருஷ்ணவேணி, ஏ.என்.

Pages