புதியன

றாஹூல் ஹக், A. R. M., மஹ்ரூப், அப்துல் வாஹிது, M.

கவிஞர் குமரன்

மயில்வாகனம், க.

பரந்தாமன், பண்டிதர் வி.

மருதூர் ஜமால்தீன்

சோமசுந்தரப் புலவர், நவாலியூர் க.

அப்துல் குத்தூஸ், அக்கரையூர் எச். எல்.

குறிஞ்சித்தென்னவன், சாரல்நாடன்

லிங்கதாசன், க. ப.

உதயகுமார், பா.

அலி, கிண்ணியா ஏ. எம். எம்.

நட்டுவச் சுப்பையனார், கருணாலய பாண்டியனார், சிவங்.

பஞ்சாட்சரம், ச. வே.

மஞ்சுளா, கிருஷ்ணசாமி

இணுவை சக்திதாசன்

மைக்கல் கொலின், வி.

அரபாத், ஓட்டமாவடி S. H. M.

மணிவாசகன், என்.

நவரேந்திரன், கந்தையா

சஞ்சீவ் காந்த், எல்.

உதயகுமார், நாவல் நகர் ப.

Pages