சந்திரா இரவீந்திரன் இரசிகமணி நினைவுக் குறுநாவல் போட்டியில் பரிசு பெறும் போது