தெணியான் (கந்தையா நடேசன்) சேகரம்

Pages

கானலில் மான்
மூலம்: நூல்தேட்டம் 2679
மாத்து வேட்டி
மூலம்: நூல்தேட்டம் 2648
தெணியான் (நடேசு, கந்தையா)
ஜீவநதி 100ஆவது இதழ் வெளியீட்டு நிகழ்வில் தெணியான் அவர்கள்
தெணியான் மணிவிழா மலர்
கொற்றை கிருஷ்ணானந்தன் (தொகுப்பாசிரியர்) மூலம்: நூல்தேட்டம் 2892
விடிவை நோக்கி
தெணியான். (இயற்பெயர்: க. நடேசன்) மூலம்: நூல்தேட்டம் 2718
பொற்சிறையில் வாடும் புனிதர்கள்
தெணியான் (இயற்பெயர்: க. நடேசன்) மூலம்: நூல்தேட்டம் 2705
காத்திருப்பு
மூலம்: நூல்தேட்டம் 1724
மரக்கொக்கு
மூலம்: நூல்தேட்டம் 709
சிதைவுகள்
மூலம்: நூல்தேட்டம் 2684
தெணியானின் பவள விழாவில் ஜீவநதி தெணியான் பவள விழாச்சிறப்பிதழ் தெணியானின் குறுநாவல் வெளியீட்டு விழா அழைப்பிதழ்
தெணியானின் பவள விழாவில் ஜீவநதி தெணியான் பவள விழாச்சிறப்பிதழ் தெணியானின் குறுநாவல் வெளியீட்டு விழா அழைப்பிதழ் 2017.07.15, மூலம்:
ஈழத்திலிருந்து ஒரு இலக்கியக் குரல் (1997)
தெணியான் (தொகுப்பாசிரியர்) மூலம்: நூல்தேட்டம் 1772
ஒடுக்கப்பட்டவர்கள்
மூலம்: நூல்தேட்டம் 9671
பனையின் நிழல்
மூலம்: நூல்தேட்டம் 4684

Pages