தம்பிலுவில்

தம்பிலுவில்

தம்பிலுவில் இலங்கையின் கிழக்கு மாகாணத்தில் அம்பாறை மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள தமிழர்கள் பெரிதும் வாழும் கிராமமாகும்.

ஒரு சுருக்கமான அறிமுகம்