வாய்மொழி வரலாறுகள்

கெளரியர் எட்வாட் வாய்மொழி வரலாறு
கெளரியர் எட்வாட் அவர்களின் வாய்மொழி வரலாறுப் பதிவு. இவர் ஆயுள் வேத வைத்தியர் ஆவார்.