லெ. முருகபூபதி சேகரம்

Pages

அருண் விஜயராணி நினைவுப் பகிர்வு (லெ. முருகபூபதி)
அருண் விஜயராணி அவர்களின் மறைவினையொட்டி அவுஸ்திரேலியத் தமிழ் ஒலிபரப்புக் கூட்டுத்தாபன நிகழ்ச்சியில் லெ. முருகபூபதி வழங்கிய நினைவுப் பகிர்வு. நிகழ்ச்சியை வழங்குபவர் கானா பிரபா.
காவலூர் ராசதுரை நினைவுப் பகிர்வு (லெ. முருகபூபதி)
காவலூர் ராசதுரை அவர்களின் மறைவினையொட்டி அவுஸ்திரேலியத் தமிழ் ஒலிபரப்புக் கூட்டுத்தாபன நிகழ்ச்சியில் லெ. முருகபூபதி வழங்கிய நினைவுப் பகிர்வு. நிகழ்ச்சியை வழங்குபவர் கானா பிரபா.
சொல்லமறந்த கதைகள்
மூலம்: நூல்தேட்டம் 10781
ராஜ ஶ்ரீகாந்தன் நினைவுகள்
மூலம்: நூல்தேட்டம் 2899
நெஞ்சில் நிலைத்த நெஞ்சங்கள்
மூலம்: நூல்தேட்டம் 1907
நெய்தல்: நீர்கொழும்பு வாழ்வும் வளமும்
லெ. முருகபூபதி (தொகுப்பாசிரியர்) மூலம்: நூல்தேட்டம் 9989
எம்மவர்
மூலம்: நூல்தேட்டம் 4894
சுமையின் பங்காளிகள் (2007)
மூலம்: நூல்தேட்டம் 4598
இலக்கிய மடல்
மூலம்: நூல்தேட்டம் 4704
பறவைகள்
மூலம்: நூல்தேட்டம் 4683
கடிதங்கள்
மூலம்: நூல்தேட்டம் 4772
அம்பி வாழ்வும்: பணியும்
மூலம்: நூல்தேட்டம் 3918
முருகபூபதியின் படைப்புகள்
லெ. முருகபூபதி (தொகுப்பாசிரியர்) மூலம்: நூல்தேட்டம் 3793
கங்கை மகள்
மூலம்: நூல்தேட்டம் 3579
நினைவுக் கோலங்கள்
மூலம்: நூல்தேட்டம் 4614
சமதர்மப் பூங்காவில்
மூலம்: நூல்தேட்டம் 3843
உயிர்ப்பு
மூலம்: நூல்தேட்டம் 3568
சுமையின் பங்காளிகள்
மூலம்: நூல்தேட்டம் 4598
சமாந்தரங்கள்
மூலம்: நூல்தேட்டம் 1626

Pages