கையெழுத்து ஆவணங்கள்

Pages

சமாதான கால அகதிகள் செங்கை ஆழியான் கையெழுத்து
செங்கை ஆழியானால் எழுதப்பட்ட சமாதான கால அகதிகள் எனும் சிறுகதை
ஒரு கிராமத்தின் பன்னீராயிரம் நிர்வாண வயிறுகள் செங்கை ஆழியான்
செங்கை ஆழியானால் எழுதப்பட்ட ஒரு கிராமத்தின் பன்னீராயிரம் நிர்வாண வயிறுகள் எனும் சிறுகதை
ஒரு கிராமத்துப் பாடசாலை செங்கை ஆழியான் கையெழுத்து
செங்கை ஆழியானால் எழுதப்பட்ட ஒரு கிராமத்துப் பாடசாலை எனும் சிறுகதை
பேரம் செங்கை ஆழியான்
செங்கை ஆழியானால் எழுதப்பட்ட பேரம் எனும் சிறுகதை
மழையும் வெயிலும் செங்கை ஆழியான் கையெழுத்து
மழையும் வெயிலும் செங்கை ஆழியான் கையெழுத்து, மூலம்:
பயபக்தி தி.ச.வரதராசன் கையெழுத்து
பயபக்தி தி.ச.வரதராசன் கையெழுத்தாவணம்
இ. பத்மநாப ஐயருக்கு மணி வேலுப்பிள்ளை எழுதிய மடல்
2000-03-21 இ. பத்மநாப ஐயருக்கு மணி வேலுப்பிள்ளை எழுதிய மடல். பத்மநாப ஐயரின் சேகரிப்பிலிருந்து நூலக நிறுவனத்துக்கு வழங்கப்பட்டது.
இ. பத்மநாப ஐயருக்கு எம். சோமசுந்தரம் (மாத்தளை சோமு) எழுதிய மடல் 2
1996-10-14 இ. பத்மநாப ஐயருக்கு எம். சோமசுந்தரம் (மாத்தளை சோமு) எழுதிய மடல் . பத்மநாப ஐயரின் சேகரிப்பிலிருந்து நூலக நிறுவனத்துக்கு வழங்கப்பட்டது.
இ. பத்மநாப ஐயருக்கு நா. முருகதாஸ் எழுதிய மடல்
1989-11-01 அன்று இ. பத்மநாப ஐயருக்கு நா. முருகதாஸ் எழுதிய மடல். பத்மநாப ஐயரின் சேகரிப்பிலிருந்து நூலக நிறுவனத்துக்கு வழங்கப்பட்டது.
இ. பத்மநாப ஐயருக்கு மயிலங்கூடலூர் பி. நடராசன் எழுதிய மடல் 3
2002-05-05 அன்று இ. பத்மநாப ஐயருக்கு மயிலங்கூடலூர் பி. நடராசன் எழுதிய மடல். பத்மநாப ஐயரின் சேகரிப்பிலிருந்து நூலக நிறுவனத்துக்கு வழங்கப்பட்டது.
இ. பத்மநாப ஐயருக்கு ச. இராகவன் எழுதிய மடல்
2004-11-24 அன்று இ. பத்மநாப ஐயருக்கு ச. இராகவன் எழுதிய மடல். பத்மநாப ஐயரின் சேகரிப்பிலிருந்து நூலக நிறுவனத்துக்கு வழங்கப்பட்டது.
நான்கு நூல்கள் அச்சிடல் தொடர்பாக, பத்மநாப ஐயருக்கு புனித வளன் கத்தோலிக்க அச்சகத்தினர் எழுதிய மடல்
1988-09-12 அன்று நான்கு நூல்கள் அச்சிடல் தொடர்பாக, பத்மநாப ஐயருக்கு புனித வளன் கத்தோலிக்க அச்சகத்தினர் எழுதிய மடல். பத்மநாப ஐயரின் சேகரிப்பிலிருந்து நூலக நிறுவனத்துக்கு வழங்கப்பட்டது.
வி. சைலாவிற்கு செ. பா. ஐயர் (S.B. Iyar) எழுதிய மடல்
1992-12-07 அன்று வி. சைலாவிற்கு செ. பா. ஐயர் (S.B. Iyar) எழுதிய மடல். பத்மநாப ஐயரின் சேகரிப்பிலிருந்து நூலக நிறுவனத்துக்கு வழங்கப்பட்டது.
இ. பத்மநாப ஐயருக்கு கே. கணேஷ் எழுதிய மடல் 3
1990-08-09 அன்று இ. பத்மநாப ஐயருக்கு கே. கணேஷ் எழுதிய மடல். பத்மநாப ஐயரின் சேகரிப்பிலிருந்து நூலக நிறுவனத்துக்கு வழங்கப்பட்டது.
திருப்பூர் மத்திய அரிமா சங்கம் வழங்கிய அரிமா சக்தி விருது சான்றிதழ்
சந்திரவதனாவுக்கு மனஓசை நூலுக்காக திருப்பூர் மத்திய அரிமா சங்கம் வழங்கிய அரிமா சக்தி விருது சான்றிதழ், மூலம்: சந்திரவதனா
வெரித்தாஸ் வானொலி வழங்கிய சான்றிதழ்
1983 இல் சந்திரவதனாவுக்கு வெரித்தாஸ் வானொலி வழங்கிய சான்றிதழ், மூலம்: சந்திரவதனா
கவிஞர் நாவண்ணன் (சூசைநாயகம்) கையெழுத்து
கவிஞர் நாவண்ணன் (சூசைநாயகம்) கையெழுத்து தீண்டிச் சென்ற தென்றல் - தீட்சண்யன் - எஸ். ரி. பிறேமராஜன், மூலம்: சந்திரவதனா

Pages