கையெழுத்து ஆவணங்கள்

Pages

எப்.எக்ஸ்.சி.நடராசா கையெழுத்து 1
எப்.எக்ஸ்.சி.நடராசா அவர்கள் க. வைத்தீசுவரக் குருக்களுக்கு எழுதிய கடிதம்
எப்.எக்ஸ்.சி.நடராசா கையெழுத்து 6
எப்.எக்ஸ்.சி.நடராசா அவர்கள் க. வைத்தீஸ்வரக் குருக்களுக்கு எழுதிய கடிதம்
எப்.எக்ஸ்.சி.நடராசா கையெழுத்து 5
எப்.எக்ஸ்.சி.நடராசா அவர்கள் க. வைத்தீஸ்வரக் குருக்களுக்கு எழுதிய கடிதம்
எப்.எக்ஸ்.சி.நடராசா கையெழுத்து 3
எப்.எக்ஸ்.சி.நடராசா அவர்கள் க. வைத்தீசுவரக் குருக்களுக்கு எழுதிய கடிதம்
ஈழத்து இலக்கிய நம்பிகைகள் செங்கை ஆழியான் தட்டச்சுப் பிரதி
ஈழத்து இலக்கிய நம்பிகைகள்: உடுவில் அரவிந்தன் பற்றி செங்கை ஆழியான் எழுதிய குறிப்பு
மழையில் நனைந்து வெயிலில் காய்ந்து செங்கை ஆழியான் கையெழுத்து
மழையில் நனைந்து வெயிலில் காய்ந்து செங்கை ஆழியான் கையெழுத்து, மூலம்:
தி.ச.வரதராசன் கையெழுத்து
தி.ச.வரதராசன் கையெழுத்தாவணம், மூலம்:
வரதர் தட்டச்சுப் பிரதி
வரதர் தட்டச்சுப் பிரதி, மூலம்:
காரிகையைக் கானகத்தில் சிறுகதை செங்கை ஆழியான் தட்டச்சுப் பிரதி
காரிகையைக் கானகத்தில் சிறுகதை செங்கை ஆழியான் தட்டச்சுப் பிரதி, மூலம்:
செருப்பு செங்கை ஆழியான் தட்டச்சுப் பிரதி
செருப்பு செங்கை ஆழியான் தட்டச்சுப் பிரதி, மூலம்:
வரதர் பத்திரிகை நறுக்குகள்
வரதர் பத்திரிகை நறுக்குகள், மூலம்:
உச்சிப் பொழுது செங்கை ஆழியான் கையெழுத்து
உச்சிப் பொழுது செங்கை ஆழியான் கையெழுத்து, மூலம்:
க. குணராசா அவர்களுக்கு அண்மைய நாவல்கள் ஓர் ஒப்பீடு என்னும் தலைப்பில் ஆய்வுக்கட்டுரைக்கான சான்றிதழ்
கொழும்புத் தமிழ்ச் சங்கதினால் நடாத்திய உலகத் தமிழ் இலக்கிய மாநாட்டில் க. குணராசா அண்மைய நாவல்கள் ஓர் ஒப்பீடு என்னும் தலைப்பில் ஆய்வுக்கட்டுரையை சமர்ப்பித்தபோது இச் சான்றிதழ், மூலம்:
எல்லைகள் தொடர்பான அறிக்கை
ஆரையம்பதி கிராமோதைய சபை தலைவாராக பணியாற்றிய ஆரையூர் அமரன் என அறியப்பட்ட திரு.க.அமரசிங்கம், ஓய்வு பெற்ற ஆசிரியர் அவர்களின் ஆரையம்பதி எல்லைகள் தொடர்பான அறிக்கை. இவ்அறிக்கை ஆரையம்பதி பிரதேச எல்லைகள் தொடர்பாக 1994 இல் எழுந்த சர்ச்சகைளை தொடர்ந்து அப்போதைய பிரதேச சபை தவிசாளர் திரு. நவரெட்ணராஜா(ரெபோட) அவர்களுக்கு ஆரையூர் அமரன் அவர்களால் கையளிக்கப்படடிருந்தது. இப் பிரதியை எமக்கு தந்துதவிய முன்னாள் பிரதேச சபை பிரதி தவிசாளர் திரு. வி. பரிபூராணந்த முதலியார் அவர்களுக்கு நன்றிகள்.
எப்.எக்ஸ்.சி.நடராசா கையெழுத்து 2
எப்.எக்ஸ்.சி.நடராசா அவர்கள் க. வைத்தீசுவரக் குருக்களுக்கு எழுதிய கடிதம்
எப்.எக்ஸ்.சி.நடராசா கையெழுத்து 7
எப்.எக்ஸ்.சி.நடராசா அவர்கள் க. வைத்தீஸ்வரக் குருக்களுக்கு எழுதிய கடிதம்
தரகு தம்பரின் சபதம் க.சற்குணம் கையெழுத்து
தரகு தம்பரின் சபதம் க.சற்குணம் கையெழுத்து
எப்.எக்ஸ்.சி.நடராசா கையெழுத்து 4
எப்.எக்ஸ்.சி.நடராசா அவர்கள் க. வைத்தீஸ்வரக் குருக்களுக்கு எழுதிய கடிதம்
பூமியைப் பேணிடும் திடசங்கர்ப்பம் க.கனகராசா
கலாநிதி க-கனகராசாவால் எழுதப்பட்ட பூமியைப் பேணிடும் திடசங்கர்ப்பம்

Pages