படங்கள் சேகரம்

எஸ். எம். கோபாலரத்தினம்
தமிழக ஊடகவியலாளர் டி.அருள் எழிலன் 2008-ஆம் ஆண்டு திருச்செந்தூரில் வைத்து எஸ்.எம். கோபாலரத்தினத்தினத்தை சந்தித்து நேர்காணல் செய்தார்.அப்போது அவர் எடுத்த படங்கள் இவை.
எஸ். எம். கோபாலரத்தினம்
தமிழக ஊடகவியலாளர் டி.அருள் எழிலன் 2008-ஆம் ஆண்டு திருச்செந்தூரில் வைத்து எஸ்.எம். கோபாலரத்தினத்தினத்தை சந்தித்து நேர்காணல் செய்தார்.அப்போது அவர் எடுத்த படங்கள் இவை.
எஸ். எம். கோபாலரத்தினம்
தமிழக ஊடகவியலாளர் டி.அருள் எழிலன் 2008-ஆம் ஆண்டு திருச்செந்தூரில் வைத்து எஸ்.எம். கோபாலரத்தினத்தினத்தை சந்தித்து நேர்காணல் செய்தார்.அப்போது அவர் எடுத்த படங்கள் இவை.