குறுங்கால ஆவணங்கள்

ஓரடி வைக்கு முன் ஒரு நிமிடம் சிந்தியுங்கள்
1. மிதிவெடி அனர்த்தங்களில் இருந்து உங்களைப் பாதுகாக்கும் வழிகள், 2. மிதிவெடி, வெடிபொருள்களினால் யாழ்ப்பாண மாவட்டத்தில் ஏற்பட்ட பாதிப்புகள்
பாதுகாப்பான தொழில் முறைமை
பௌதீக அனர்த்தங்கள், இரசாயன அனர்த்தங்கள்
இயந்திர வாழ்க்கையில் இயன்றளவு பாதுகாக்க
எதிர்பாராமல் ஏற்படும் விபத்துக்கள், விபத்தினால் ஏற்படும் விளைவுகள், தடுக்கும் முறைகள்