ஒலி நூல்கள்

குடியியற் கல்வி - தரம் 10 - அதிகாரம் 3
மூலம்: https://web.archive.org/web/20190909142603/http://www.edupub.gov.lk/Administrator/Tamil/10/Civic%20Edu%20-%20G10-T/cha%203.pdf
சைவ சமயம் - தரம் 10 - அதிகாரம் 17
மூலம்: http://www.edupub.gov.lk/Administrator/Tamil/10/hindu%20G-10%20T/hindu%20G-10%20T.pdf
தமிழ் இலக்கியத் தொகுப்பு - தரம் 10 - அலகு 7
அலகு 7 - நாட்டார் பாடல்கள் 1. ஏர்ப்பாடல் 2. அருவி வெட்டும் பாடல் 3. மீனவர் பாடல் 4. காதல் பாடல், மூலம்: https://web.archive.org/web/20190909143352/http://www.edupub.gov.lk/Administrator/Tamil/10/Tamil%20Language%20G%2010%20T/6.pdf
வரலாறு - தரம் 11 - அலகு 01| உப அலகு 1.1
நூலகம் நிறுவனத்தினருடன் இணைந்து சிறகுகள் அமையத்தின் "ஒலிக்கல்வி" செயற்றிட்டத்திற்காக ஒலிப்பதிவு செய்யப்பட்டது., மூலம்: http://www.edupub.gov.lk/Administrator/Tamil/11/history%20G-11%20T/History%20g-%2011.pdf
வரலாறு - தரம் 11 - அலகு 01| உப அலகு 1.2
நூலகம் நிறுவனத்தினருடன் இணைந்து சிறகுகள் அமையத்தின் "ஒலிக்கல்வி" செயற்றிட்டத்திற்காக ஒலிப்பதிவு செய்யப்பட்டது., மூலம்: http://www.edupub.gov.lk/Administrator/Tamil/11/history%20G-11%20T/History%20g-%2011.pdf
வரலாறு - தரம் 11 - அலகு 01| உப அலகு 1.3
நூலகம் நிறுவனத்தினருடன் இணைந்து சிறகுகள் அமையத்தின் "ஒலிக்கல்வி" செயற்றிட்டத்திற்காக ஒலிப்பதிவு செய்யப்பட்டது., மூலம்: http://www.edupub.gov.lk/Administrator/Tamil/11/history%20G-11%20T/History%20g-%2011.pdf
வரலாறு - தரம் 11 - அலகு 06| உப அலகு 6.1
நூலகம் நிறுவனத்தினருடன் இணைந்து சிறகுகள் அமையத்தின் "ஒலிக்கல்வி" செயற்றிட்டத்திற்காக ஒலிப்பதிவு செய்யப்பட்டது., மூலம்: http://www.edupub.gov.lk/Administrator/Tamil/11/history%20G-11%20T/History%20g-%2011.pdf
வரலாறு - தரம் 11 - அலகு 08| உப அலகு 8.1
நூலகம் நிறுவனத்தினருடன் இணைந்து சிறகுகள் அமையத்தின் "ஒலிக்கல்வி" செயற்றிட்டத்திற்காக ஒலிப்பதிவு செய்யப்பட்டது., மூலம்: http://www.edupub.gov.lk/Administrator/Tamil/11/history%20G-11%20T/History%20g-%2011.pdf
வரலாறு - தரம் 11 - அலகு 08| உப அலகு 8.2
நூலகம் நிறுவனத்தினருடன் இணைந்து சிறகுகள் அமையத்தின் "ஒலிக்கல்வி" செயற்றிட்டத்திற்காக ஒலிப்பதிவு செய்யப்பட்டது., மூலம்: http://www.edupub.gov.lk/Administrator/Tamil/11/history%20G-11%20T/History%20g-%2011.pdf
வரலாறு - தரம் 11 - அலகு 06| உப அலகு 6.3
நூலகம் நிறுவனத்தினருடன் இணைந்து சிறகுகள் அமையத்தின் "ஒலிக்கல்வி" செயற்றிட்டத்திற்காக ஒலிப்பதிவு செய்யப்பட்டது., மூலம்: http://www.edupub.gov.lk/Administrator/Tamil/11/history%20G-11%20T/History%20g-%2011.pdf