ஓவியங்கள் சேகரம்

Pages

வி.பி, வாசுகன் அவர்களின் ஓவியம் 04
2012.11.19 ஆம் ஆண்டு வி.பி, வாசுகன் அவர்களினால் வரையப்பட்ட ஓவியம்
வி.பி, வாசுகன் அவர்களின் ஓவியம் 06
வி.பி, வாசுகன் அவர்களின் ஓவியம்
வி.பி, வாசுகன் அவர்களின் ஓவியம் 14
2012.11.29 ஆம் ஆண்டு வி.பி, வாசுகன் அவர்களினால் வரையப்பட்ட ஓவியம்
வி.பி, வாசுகன் அவர்களின் ஓவியம் 11
2011.04.05 ஆம் ஆண்டு வி.பி, வாசுகன் அவர்களினால் வரையப்பட்ட ஓவியம்
வி.பி, வாசுகன் அவர்களின் ஓவியம் 12
2010.12.14 ஆம் ஆண்டு வி.பி, வாசுகன் அவர்களினால் வரையப்பட்ட ஓவியம்
வி.பி, வாசுகன் அவர்களின் ஓவியம் 13
வி.பி, வாசுகன் அவர்களின் ஓவியம்
வி.பி, வாசுகன் அவர்களின் ஓவியம் 07
வி.பி, வாசுகன் அவர்களின் ஓவியம்
வி.பி, வாசுகன் அவர்களின் ஓவியம் 08
வி.பி, வாசுகன் அவர்களின் ஓவியம்
வி.பி, வாசுகன் அவர்களின் ஓவியம் 09
வி.பி, வாசுகன் அவர்களின் ஓவியம்
வி.பி, வாசுகன் அவர்களின் ஓவியம் 16
2011.03.10 ஆம் ஆண்டு வி.பி, வாசுகன் அவர்களினால் வரையப்பட்ட ஓவியம்
வி.பி, வாசுகன் அவர்களின் ஓவியம் 15
வி.பி, வாசுகன் அவர்களின் ஓவியம்
வி.பி, வாசுகன் அவர்களின் ஓவியம் 17
வி.பி, வாசுகன் அவர்களின் ஓவியம்
வி.பி, வாசுகன் அவர்களின் ஓவியம் 10
வி.பி, வாசுகன் அவர்களின் ஓவியம்
வித்துவான் வேந்தனார் ஓவியம்
மூலம்: இளஞ்சேய் வேந்தனார்
வி.பி, வாசுகன் அவர்களின் ஓவியம் 18
வி.பி, வாசுகன் அவர்கள் வரைந்த கலையரசு சொர்ணலிங்கம் அவர்களின் ஓவியம். கனகரத்தினம் சொர்ணலிங்கம் (1889 - 1982) ஈழத்தின் புகழ் பெற்ற நாடகக் கலைஞர். நவீன நாடகத்தின் தந்தை என அழைக்கப்பட்டவர். கலையரசு சொர்ணலிங்கம் எனப் பொதுவாக அழைக்கப்படுபவர். கலையரசு சொர்ணலிங்கம் இலங்கை சுபேத விலாச சபா என்ற நாடக மேடையின் வளர்ச்சியில் அக்கறை கொண்டு பங்காற்றினார். இந்த நாடக சபையின் தொடக்கவிழா 1913 ஆம் ஆண்டு கொழும்பு ஆனந்தா கல்லூரி மண்டபத்தில் இடம்பெற்றது. சொர்ணலிங்கத்தின் நாடகங்களில் வைத்தியக் கலாநிதிகள், வழக்கறிஞர்கள், அரசாங்க உயர் அதிகாரிகள் ஆகியோர் பங்கேற்றியுள்ளார்கள். யாழ் நாடக மன்றம் என்ற நாடகப்பள்ளி மூலம் பல நாடகங்களை நெறிப்படுத்தினார்

Pages