ஓவியங்கள் சேகரம்

வி.பி, வாசுகன் அவர்களின் ஓவியம் 03
2012.12.19 ஆம் ஆண்டு வி.பி, வாசுகன் அவர்களினால் வரையப்பட்ட ஓவியம்