ஓவியங்கள் சேகரம்

Pages

பெண் (நடனம்)
அக்கிரிலிக் ஓவியம். கன்வசில் வர்ணம் தீட்டப்பட்டது., மூலம்: கார்முகில்
இலந்தைக்குளப் பிள்ளையார் கோவிலில் உள்ள சுவர் ஓவியம்
இலந்தைக்குளப் பிள்ளையார் கோவிலில் உள்ள சுவர் ஓவியம்
இலந்தைக்குளப் பிள்ளையார் கோவிலில் உள்ள ஓவியம் 2
இலந்தைக்குளப் பிள்ளையார் கோவிலில் உள்ள ஓவியம்
மாட்டுவண்டி ஓட்டப் பந்தயம்
மு. கனகசபை அவர்களால் வரையப்பட்ட மாட்டுவண்டி ஓட்டப் பந்தயம் ஓவியம்

Pages