ஓவியங்கள் சேகரம்

வி.பி, வாசுகன் அவர்களின் ஓவியம் 12
2010.12.14 ஆம் ஆண்டு வி.பி, வாசுகன் அவர்களினால் வரையப்பட்ட ஓவியம்