ஓவியங்கள் சேகரம்

பெண் (நடனம்)
அக்கிரிலிக் ஓவியம். கன்வசில் வர்ணம் தீட்டப்பட்டது., மூலம்: கார்முகில்
வி.பி, வாசுகன் அவர்களின் ஓவியம் 10
வி.பி, வாசுகன் அவர்களின் ஓவியம்