ஓவியங்கள் சேகரம்

ஏ. சி. தாசீசியஸ்
மூலம்: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10153835462227869&set=a.10153765388202869.1073741870.610002868&type=3&theater