ஓவியங்கள் சேகரம்

பத்மநாப ஐயர்
மூலம்: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10153991584472869&set=a.10153765388202869.1073741870.610002868&type=3&theater