ஓவியங்கள் சேகரம்

சிறுவர்
அக்கிரிலிக் ஓவியம். கன்வசில் வர்ணம் தீட்டப்பட்டது., மூலம்: கார்முகில்