ஓவியங்கள் சேகரம்

அ. மாற்கு ஓவியம்
மூலம்: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10154098087542869&set=a.10153765388202869.1073741870.610002868&type=3&theater