ஓவியங்கள் சேகரம்

பெண் (நிர்வாணம்)
அக்கிரிலிக் ஓவியம். கன்வசில் வர்ணம் தீட்டப்பட்டது. (2013), மூலம்: கார்முகில்
பெண் (விழுதலும் எழுதலும்)
அக்கிரிலிக் ஓவியம். கன்வசில் வர்ணம் தீட்டப்பட்டது. (2013), மூலம்: கார்முகில்
சிறுவர்
அக்கிரிலிக் ஓவியம். கன்வசில் வர்ணம் தீட்டப்பட்டது., மூலம்: கார்முகில்
கண்ணன் ராதை
Acrylic, canvas, மூலம்: கார்முகில்