ஓவியங்கள் சேகரம்

தீபாவின் ஓவியம் - நரி
தீபாவின் அக்கிரிலிக் ஓவியம் - நரி கன்வசில் வர்ணம் தீட்டப்பட்டது, மூலம்: சந்திரவதனா
தீபாவின் ஓவியம் - Ballet
தீபாவின் ஓவியம் - Ballet, மூலம்: சந்திரவதனா
தீபாவின் ஓவியம் - துணி ஓவியம்
தீபாவின் ஓவியம், பட்டுத்துணியில் வரையப்பட்டது., மூலம்: சந்திரவதனா