ஓவியங்கள் சேகரம்

வித்துவான் வேந்தனார் ஓவியம்
மூலம்: இளஞ்சேய் வேந்தனார்