ஓவியங்கள் சேகரம்

காந்தி
மூலம்:
செவ்வரத்தம் பூ
மூலம்: https://www.photo.net/ScG
மயில்
மூலம்: