ஓவியங்கள் சேகரம்

யாழ் கோட்டை
மு. கனகசபையால் வரையப்பட்ட யாழ் கோட்டை ஓவியம்