ஓவியங்கள் சேகரம்

தாண்டவம்
அ. மாற்கு அவர்களால் வரையப்பட்ட தாண்டவம் எனும் ஓவியம்