ஓவியங்கள் சேகரம்

Pages

காந்தி
மூலம்:
அருந்ததி 1
மூலம்: மின்னஞ்சல்
ஆதிலட்சுமி சிவகுமார்
Source: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10153765388202869.1073741870.610002868&type=3
அருந்ததி 5
மூலம்:
ஏ. சி. தாசீசியஸ்
மூலம்: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10153835462227869&set=a.10153765388202869.1073741870.610002868&type=3&theater
செவ்வரத்தம் பூ
மூலம்: https://www.photo.net/ScG
அருந்ததி 3
மூலம்:
சத்தமில்லாத தமிழர் இனப்படுகொலை
மூலம்: https://www.flickr.com/photos/ssoosay/6042458057/
சிவரஞ்சித்
மூலம்: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10154470584442869&set=a.10153765388202869.1073741870.610002868&type=3&theater
ஆதவன் கதிரேசபிள்ளை
மூலம்: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10153811682842869&set=a.10153765388202869.1073741870.610002868&type=3&theater
அருந்ததி 2
மூலம்:
அருந்ததி 4
மூலம்: மின்னஞ்சல்
மயில்
மூலம்:
அ. மாற்கு ஓவியம்
மூலம்: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10154098087542869&set=a.10153765388202869.1073741870.610002868&type=3&theater
கோயில்
மூலம்: https://www.photo.net/ScG
பத்மநாப ஐயர்
மூலம்: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10153991584472869&set=a.10153765388202869.1073741870.610002868&type=3&theater
யாழ் கோட்டை
மு. கனகசபையால் வரையப்பட்ட யாழ் கோட்டை ஓவியம்

Pages