ஓவியங்கள் சேகரம்

சுரதா யாழ்வாணன்
மூலம்: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10153797116592869&set=a.10153765388202869.1073741870.610002868&type=3&theater
ஆதவன் கதிரேசபிள்ளை
மூலம்: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10153811682842869&set=a.10153765388202869.1073741870.610002868&type=3&theater
பத்மநாப ஐயர்
மூலம்: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10153991584472869&set=a.10153765388202869.1073741870.610002868&type=3&theater
தீபாவின் ஓவியம் - நரி
தீபாவின் அக்கிரிலிக் ஓவியம் - நரி கன்வசில் வர்ணம் தீட்டப்பட்டது, மூலம்: சந்திரவதனா