ஓவியங்கள் சேகரம்

Pages

சுரதா யாழ்வாணன்
மூலம்: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10153797116592869&set=a.10153765388202869.1073741870.610002868&type=3&theater
காந்தி
மூலம்:
அருந்ததி 1
மூலம்: மின்னஞ்சல்
பெண் (நடனம்)
அக்கிரிலிக் ஓவியம். கன்வசில் வர்ணம் தீட்டப்பட்டது., மூலம்: கார்முகில்
பெண் (நிர்வாணம்)
அக்கிரிலிக் ஓவியம். கன்வசில் வர்ணம் தீட்டப்பட்டது. (2013), மூலம்: கார்முகில்
ஆதிலட்சுமி சிவகுமார்
Source: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10153765388202869.1073741870.610002868&type=3
வேட்டை
மூலம்:
பெண் (விழுதலும் எழுதலும்)
அக்கிரிலிக் ஓவியம். கன்வசில் வர்ணம் தீட்டப்பட்டது. (2013), மூலம்: கார்முகில்
அருந்ததி 5
மூலம்:
சிறுவர்
அக்கிரிலிக் ஓவியம். கன்வசில் வர்ணம் தீட்டப்பட்டது., மூலம்: கார்முகில்
ஏ. சி. தாசீசியஸ்
மூலம்: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10153835462227869&set=a.10153765388202869.1073741870.610002868&type=3&theater
செவ்வரத்தம் பூ
மூலம்: https://www.photo.net/ScG
அருந்ததி 3
மூலம்:
சத்தமில்லாத தமிழர் இனப்படுகொலை
மூலம்: https://www.flickr.com/photos/ssoosay/6042458057/
சிவரஞ்சித்
மூலம்: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10154470584442869&set=a.10153765388202869.1073741870.610002868&type=3&theater
ஆதவன் கதிரேசபிள்ளை
மூலம்: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10153811682842869&set=a.10153765388202869.1073741870.610002868&type=3&theater
அருந்ததி 2
மூலம்:
கண்ணன் ராதை
Acrylic, canvas, மூலம்: கார்முகில்
அருந்ததி 4
மூலம்: மின்னஞ்சல்

Pages