கரகம் பாலிக்கும் இடம் - பொகவந்தலாவை தோட்டம், பொகவந்தலாவை