புகைப்படக்காரன் பொய் சொல்ல முடியாது: படுவான்கரைக் குறிப்புக்கள் நூல் அறிமுகம், உரையாடல் அழைப்பிதழ்