வீதியோர காவல் தெய்வம் - கொட்டியாகலை தோட்டம், பொகவந்தலாவை