வீதியோரப் பிள்ளையார் - கொட்டியாகலை தோட்டம், பொகவந்தலாவை