வீதியோர காவல் தெய்வம் - பெற்றோசோ தோட்டம், பொகவந்தலாவை