பெ. வெள்ளையன் கல்லறை - ஹென்போல்ட் தோட்டம், லிந்துலை