நொண்டிக்கறுப்பன் சாமி - லெட்சுமி தோட்டம், பொகவந்தலாவை