மக்கள் குடியிருப்புகளுக்கு மத்தியில் இருக்கும் மயானங்களை அகற்று: ஒரு வாய்மொழி வரலாறு